Logo_de_spinberg

Kwaliteit laat je zien

Met de groei van het aantal zorgboerderijen is er ook een toenemende behoefte aan een methode die de kwaliteit van zorg op een zorgboerderij zichtbaar en meetbaar maakt. Ruim zevenhonderd zorgboerderijen hebben inmiddels hun kwaliteitssysteem schriftelijk laten toetsen en dit met positief resultaat afgerond. Hiermee is de eerste stap naar certificering en het verkrijgen van het keurmerk gezet. Hiervan mogen ruim zeshonderd zorgboerderijen het keurmerk dragen.

Doelstelling en inhoud Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

kwb_zorgboerderijenHet nieuwe systeem wil zorgboeren ondersteunen bij het zichtbaar maken van dat wat ze op hun bedrijf te bieden hebben aan begeleiding en zorg. De cliënt en de zorgpartners weten dan hoe de zorg en begeleiding eruit zien op de zorgboerderij. Ze kunnen dan bepalen of het aanbod past bij hun doelstellingen en wensen. De werkmap bestaat uit een lijst met onderwerpen waarbij de zorgboer moet beschrijven hoe deze door hem gerealiseerd zijn. In een aantal gevallen zijn ook de normen aangegeven waaraan moet worden voldaan.  

Wettelijke vereisten

De Kwaliteitswet Zorginstellingen stelt dat een ieder die zorg verleent aantoonbaar aan de kwaliteit werkt en daar jaarlijks verslag van doet. De AWBZ-toelating vraagt ook om getoetste kwaliteit. Daarnaast eist de ARBOwet dat iedere (agrarische) onderneming een risicoinventarisatie uitvoert. Ook de verzekeraars vragen om veiligheidsmaatregelen en kwaliteitsborging om de risico’s te beperken en de premies betaalbaar te houden. Allemaal redenen voor de zorgboer om aan kwaliteit te werken. Bovendien maakt het de zorgboer nog meer bewust waar het bij de zorgverlening aan kwetsbare mensen om gaat. Kwaliteitsbeleid is tevens een hulpmiddel om aan de zorgvragers, hun ouders en instellingen te laten zien wat zorg met kwaliteit op de boerderij voorstelt.

Evaluatie, wat houdt het in?

De zorgboer stelt zelf, al of niet met hulp van een adviseur, zijn kwaliteitssysteem op. De voorwaarden waaraan hij moet voldoen om geregistreerd te worden, zijn vastgelegd in de werkmap Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. Zijn alle voorwaarden op papier aantoonbaar geregeld, dan volgt officiële registratie. Iedere zorgboer die geregistreerd wil blijven stuurt jaarlijks een verslag naar Federatie Landbouw en Zorg. In dit verslag moet worden beschreven hoe de goede voornemens zijn uitgevoerd.

Keurmerk 'Kwaliteit laat je zien'

Na een jaar met het kwaliteitssysteem gewerkt te hebben moet de kwaliteit op het bedrijf in de praktijk getoetst worden. Via Federatie Landbouw en Zorg nodigt de zorgboer een onafhankelijk beoordelaar uit. Deze bezoekt het bedrijf en toetst of het ingevulde kwaliteitssysteem effectief operationeel is. Bij positief resultaat wordt dan het keurmerk verleend. Deze toetsing dient eens in de drie jaar uitgevoerd te worden.

Met deze aanpak van evaluatie gevolgd door een externe toetsing behouden de zorgboeren het initiatief. Zij laten zien dat zij zelf aan hun kwaliteitsborging werken. Dit wordt door de zorgvragers en de overheid als zeer waardevol gezien.

Wie verleent het keurmerk?

Federatie Landbouw en Zorg verleent het keurmerk en laat de evaluatie van de kwaliteitssystemen, de beoordeling van de jaarverslagen en de organisatie van de audits door een onafhankelijke organisatie uitvoeren

Wat betekent het keurmerk voor de deelnemende zorgboeren?

Deelnemende zorgboeren die gebruik maken van het kwaliteitsysteem zijn direct aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor deelnemers van zorgboerderijen. Met het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ voldoen de zorgboeren aan:

  • Kwaliteitswet zorginstellingen
  • ARBO wet
  • Wet klachtenrecht
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen

Door wie wordt het keurmerk geaccepteerd?

De Arbeidsinspectie, de Voedsel en Waren Autoriteit, ministerie van VWS, cliëntenorganisatie Per Saldo, met boeren samenwerkende zorginstellingen en Zorgverzekeraars Nederland onderschrijven vanuit hun discipline/verantwoordelijkheidsgebied het kwaliteitsborgingssysteem voor de zorgboerderijen. Zorgverzekeraars Nederland accepteert het kwaliteitsborgingssysteem bij de erkenning van een zorgboerderij als AWBZ instelling.

Voor deelnemers en hun verzorgers betekent het keurmerk zorgboerderijen ‘Kwaliteit laat je zien’:

  • Daar krijg je kundige begeleiding
  • Het is een veilige plek, waar je welkom bent en waar je je thuis voelt
  • Je zinvol werk doet en helder is van wat je mag verwachten en wat er van jou wordt verwacht
  • Je persoonlijke ontwikkeling en welzijn staan hoog in het vaandel

Iedereen mag er komen kijken, want ze zijn trots op wat ze zijn